2024.06.22, Szombat

Salgótarjánban is megünneplik a festészet napját

festeszetnapja.hu

2016.10.14. 09:37

Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a magyar festészet napjának programsorozatát. A megyében kedden a salgótarjáni Madách Gimnáziumban nyílik kiállítás.

A Sal­gó­tar­jáni Madách Imre Gim­ná­zium, Fayl Fri­gyes Galériájában A fájfestéstől rajzokon át a figurális akvarellig címmel nyílik Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas festőművésznek kiállítása.

Az október 18-án 11.45-kor kezdődő megnyitó ünnepségen Földi Péter mond köszöntőt, és a Madách Imre Gimnázium tanulói közreműködnek.

 

„A kiál­lí­tás egy részét a hazai tar­tóz­ko­dá­saim helyeit és kül­földi uta­zá­saim emlé­keit, han­gu­la­tait fel­idéző hagyo­má­nyos akva­rell tech­ni­ká­val fes­tett tájak adják. Másik része össze­tet­tebb. A kiin­du­lás job­bára a ter­mé­szet­ben Rot­ring tol­lal készí­tett váz­la­tok, tájak, egyre több motí­vum­mal, a táj­ban és szű­kebb kör­nye­ze­té­ben meg­je­lenő figu­rák –majd később csak figu­rák– és ezek egy­más közötti viszony­rend­sze­rét bon­col­gató raj­zok. Később egyes raj­zok kíván­ták, hogy valami módon tovább fog­lal­koz­zam velük, így jött a tus­rajz és az akva­rell együt­tes hasz­ná­lata. Ezek már önálló alko­tás­ként jelen­tek meg, mi több, sok eset­ben nagyobb kom­po­zí­ciók kiin­du­lási pont­ja­ként is szol­gál­tak. Előa­dás­mód­juk pedig már a „szo­ká­sos”, kissé gunyo­ros fel­fo­gás­ban –de vala­hol azért cin­kos­sá­got vál­lalva velük– rea­li­zá­ló­dik. Így hát ezek­ből lát­ható most egy kisebb –gon­do­lom, min­dent bemu­tató– válo­ga­tás.”
Lóránt János Demeter

 

A Sal­gó­tar­jáni Madách Imre Gim­ná­zi­um­ban 28 éve műkö­dik emelt óra­számú vizu­á­lis kul­túra okta­tás és ezzel pár­hu­za­mo­san a Fayl Fri­gyes Galé­ria.
Galé­ri­ánk az iskola leg­na­gyobb töme­get befo­gadó teré­ben, az aulá­ban került kiala­kí­tásra. A meg­ha­tá­rozó tech­nika: gra­fika, fest­mény, fotó és egyéb két­di­men­ziós eljá­rá­sok.


"Van­nak állan­dó­sult kiál­lí­tási akci­ó­ink: rend­sze­re­sen „vissza­hív­juk” azo­kat a diák­ja­in­kat, akik érett­ségi után képzőmű­vé­szeti vagy azzal érint­kező pályát válasz­tot­tak. Ez éle­tük első önálló kiál­lí­tása, ami­vel az érett­ségi után néhány évvel immár másod­szor, a művé­szeti pályára is útra bocsájt­juk régi tanít­vá­nya­in­kat.
Évente öt „nagy” kiál­lí­tást ter­ve­zünk, első­sor­ban Nóg­rád megyei művé­szek, vagy a megyé­hez –hoz­zánk– vala­mi­lyen módon kötődő alko­tók mun­ká­i­ból. Így volt már kiál­lí­tónk Mol­nár Péter szob­rászmű­vész, Földi Ger­gely festőmű­vész, Bugyi Ist­ván, Bál­vá­nyos Huba gra­fi­kusmű­vész, vagy az előző tan­év­ben Sulyok Gab­ri­ella gra­fi­kusmű­vész.
Idei leg­na­gyobb sza­bású képzőmű­vé­szeti ren­dez­vé­nyünk a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­ló­dóan Lóránt János Deme­ter Kossuth-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása lesz."

 

A kiállítás november 25-ig tekinthető meg a Gimnázium Arany János úti Fayl Frigyes Galériájában

 

KultúraFestészet NapjaMadách Imre GimnáziumFayl Fri­gyes Galéria