2018.05.25, Péntek

Hirdetés

Adatvédelmi szabályzat

2017.04.11. 00:00

Kérjük, olvassa el figyelmesen!

Hirdetés

Adatvédelmi szabályzat

A jelen szabályzat a nogradhont.hu címen elérhető, a  MAKROLER  Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1. 3/305., a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

A felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

1. Az adatkezelő adatai

Neve: MAKROLER  Kft.

Székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1. 3/305.

Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szerkeszto(kukac)regon.hu

Cégjegyzékszáma:    01-09-285373

Adószáma:     23121155-2-41   

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105015/2016.

A tárhely-szolgáltató neve: Z3 Systems Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 9700  Szombathely, Móra Ferenc u. 1/A/1

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info(kukac)z3systems.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.z3systems.hu

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A jelen Szabályzat kiterjed minden, a felhasználó által a regisztráció során és/vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatra, továbbá a 4. pont szerinti technikai adatokra.

A felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben, a felhasználók azonosítása, illetve hírlevél és reklám (közvetlen üzletszerzés) küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásával lehetséges.

A felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

3. A regisztráció

A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, e-mail cím) megadása szükséges.

Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A felhasználók bármikor jogosultak a megadott adataikat módosítani, visszavonni, illetve törlését kérni a szerkeszto(kukac)regon.hu  e-mail címre megküldött levélben.

A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozott felhasználók részére a Szolgáltató a Felhasználási feltételek 3.1. pontjában részletezett információkat juttathatja el e-mail útján. A feliratkozott felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a szerkeszto(kukac)regon.hu e-mail címre küldött levélben.

4. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

Oldalaink minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében az oldalon sütiket („cookie”) használunk. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

5. Az érintettek jogai

A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a szerkeszto(kukac)regon.hu e-mail címen kérhető.

6. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató az adatokat az 1. pontban megjelölt tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

7. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó a 3. pontban megjelölt módon kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

8. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz a szerkeszto(kukac)regon.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Budapest, 2016. november 24.

MAKROLER  Kft.

1013  Budapest, Döbrentei tér 1. 3/305.